Κυριακή, 28 Ιουνίου 2015

Tρόποι με τους οποίους προκαλούμε φλεγμονή στον οργανισμό σας


Όλοι έχουμε κάποτε πάθει φλεγμονή. Σκεφτείτε έναν πρησμένο αστράγαλο με διάστρεμμα, ένα κόψιμο στο δάχτυλό ή ακόμη και ένα κρυολόγημα. Η φλεγμονή κάνει αισθητή την παρουσία της με έναν μάλλον έντονο, αλάνθαστο τρόπο: υπάρχει πόνος, πιθανόν οίδημα και θερμότητα. Αυτή είναι η οξεία φλεγμονή και αποτελεί απαραίτητη αντίδραση του ανοσοποιητικού μας συστήματος.
Ωστόσο, όταν η φλεγμονή δεν θεραπεύεται αλλά συνεχίζει να διασπείρει χαμηλά επίπεδα φλεγμονωδών ενώσεων μετατρέπεται σε χρόνια ή σιωπηλή φλεγμονή. Αυτή η διαρκής κατάσταση είναι η βασική αιτία των περισσότερων ασθενειών, παθήσεων, της ταχύτερης γήρανσης και της αύξησης του σωματικού βάρους. Ένας αποτελεσματικός τρόπος για την καταπολέμηση της φλεγμονής δεν προέρχεται από το φαρμακείο, αλλά από ένα κατάστημα με τρόφιμα. Παρακάτω περιγράφονται 11 τρόποι με τους οποίους δημιουργείτε ακούσια φλεγμονή στον οργανισμό σας:
 1. Δεν πίνετε αρκετό νερό
Όταν τα κύτταρα στερούνται αυτό το απαραίτητο θρεπτικό συστατικό, η κυτταρική λειτουργία επιβραδύνεται, οι θρεπτικές ουσίες δεν μεταφέρονται επαρκώς, ο μεταβολισμός επιβραδύνεται κι αυτό μπορεί να επηρεάσει κάθε όργανο του σώματος από την καρδιά μέχρι και το δέρμα. Η έλλειψη επαρκούς πρόσληψης νερού μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα υγείας μαζί με κόπωση, συγκεχυμένη σκέψη, πονοκεφάλους, πόνους στις αρθρώσεις, πείνα, λιγούρες, αύξηση του σωματικού βάρους και πολλά άλλα. Πίνετε τουλάχιστον το μισό σωματικό βάρος σας σε ml νερού καθημερινά.

Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2015

Επιστροφή στο χωριό...


 

Ὁ κό­σμος ἔ­χει πα­γι­δευ­τεῖ μέ­σα στὶς πό­λεις καὶ ἀ­πελ­πι­σμέ­να ψά­χνει δι­έ­ξο­δο ἀ­πὸ τὴν οἰ­κο­νο­μι­κὴ κρί­ση. Δὲν μπο­ρεῖ ὅ­μως 
νὰ δεῖ τὴν πόρ­τα ποὺ ὁ­δη­γεῖ ἔ­ξω ἀ­πὸ τὸν λα­βύ­ριν­θο. Ἡ πόρ­τα αὐ­τὴ ὑ­πάρ­χει καὶ δεί­χνει πρὸς τὴν ΥΠΑΙΘΡΟ.
2014-03-21 01-01-51-254
Μᾶς ἀ­πέ­κο­ψαν ἀ­πὸ τὴν γῆ μας.
 Μᾶς φυ­λά­κι­σαν στὶς πό­λεις.
 Ὑ­πῆρ­ξαν ἄν­θρω­ποι σὲ αὐ­τὸν τὸν τό­πο (κά­πο­τε!) ποὺ ἔ­σπα­γαν τὸ κρεμ­μύ­δι μὲ τὴ γρο­θι­ὰ καὶ τὸ ἔ­τρω­γαν μὲ τὰ φα­σό­λι­α ποὺ οἱ ΙΔΙΟΙ εἶ­χαν καλ­λι­ερ­γή­σει.
 Ἄν­θρω­ποι ποὺ χτυ­ποῦ­σαν σκορ­δα­λι­ὰ μὲ τὰ
ΔΙΚΑ τους σκόρ­δα, ἀ­πὸ τὸν κῆ­πο τους, καὶ ἁ­λά­τι ποὺ εἶ­χαν μα­ζέ­ψει ἀ­πὸ τὴ θά­λασ­σα.

 Ἄν­θρω­ποι ποὺ ἔ­ψη­ναν στὸν φοῦρ­νο τους τὸ ΔΙΚΟ τους ψω­μὶ ἀ­πὸ τὸ ΔΙΚΟ τους σι­τά­ρι.
 Πό­σοι ἀ­πὸ ἐ­μᾶς ἔ­χουν φά­ει σκορ­δα­λι­ὰ ἀ­πὸ ΔΙΚΑ τους σκόρ­δα, πρα­σσό­πι­ττα ἀ­πὸ δι­κά τους πρά­σσα καὶ κρεμ­μύ­δι­α ἀ­πὸ τὸν κῆ­πο τους;
 Ἴ­σως ὁ ὁ­μι­λῶν εἶ­ναι ἀ­πὸ τοὺς λί­γους τυ­χε­ροὺς ποὺ τὸ 1973 ἔ­φα­γε γι­ὰ τε­λευ­ταία φο­ρὰ σκορ­δα­λι­ὰ ἀ­πὸ τὰ δι­κά του σκόρ­δα.
 Με­τά, δυ­στυ­χῶς, ΕΠΛΟΥΤΙΣΑΜΕΝ (μὲ δα­νει­κά!).
 Δεῖ­τε τοὺς πο­λί­τες αὐ­τῆς τῆς χώ­ρας, τὴν γε­νι­ὰ τῆς πο­λυ­κα­τοι­κί­ας. Τοῦ ἄ­σπρου ψω­μι­οῦ. Τοῦ σοῦ­περ μάρ­κετ.
 Φο­βᾶ­ται τὸ σκόρ­δο καὶ τὸ κρεμ­μύ­δι. Μυ­ρί­ζουν!
 Φο­βᾶ­ται τὸ χω­ρά­φι καὶ πα­ρα­κα­λᾶ τὸν βου­λευ­τὴ γι­ὰ θε­σού­λα στὸ Δη­μό­σι­ο.
 Φο­βᾶ­ται τὸν ἱ­δρώ­τα! Δὲν μπο­ρεῖ νὰ ζή­σει δί­χως κλι­μα­τι­στι­κὸ καὶ ἀ­πο­σμη­τι­κό!
 Ἡ ἀ­γά­πη γι­ὰ τὴν πα­τρί­δα χαλ­κεύ­ε­ται σὲ μι­κρὴ ἡ­λι­κί­α ὅ­ταν δέ­νε­σαι συ­ναι­σθη­μα­τι­κὰ μὲ τὰ ρυ­ά­κι­α, τὰ δέν­τρα, τὶς ρά­χες, τὸ χω­ρά­φι σου. Ὅ­λοι αὐ­τοὶ πού σή­με­ρα που­λι­οῦν­ται στὸ τουρ­κι­κὸ προ­ξε­νεῖ­ο ἢ στὴν ἀ­με­ρι­κά­νι­κη πρε­σβεί­α ποῦ με­γά­λω­σαν ἄ­ρα­γε;
 Ζοῦ­με στὴν κοι­νω­νί­α τῶν «με­σα­ζόν­των». Γι­ὰ νὰ φθά­σει τὸ φα­γη­τὸ ἀ­πὸ τὰ χω­ρά­φι­α στὶς πό­λεις χρει­ά­ζε­ται κά­ποι­ος με­σά­ζων (χον­δρέμ­πο­ρος). Γι­ὰ νὰ φθά­σει ὁ ἄ­νερ­γος τῆς πό­λης σὲ κά­ποι­α δου­λει­ὰ χρει­ά­ζε­ται κά­ποι­ος με­σά­ζων (βου­λευ­τής).
 Δὲν μᾶς ἐκ­πλήσ­σει λοι­πὸν τὸ γε­γο­νὸς ὅ­τι ὅ­λοι αὐ­τοὶ οἱ «με­σά­ζον­τες» ἦ­ταν καὶ εἶ­ναι πάν­το­τε συ­νερ­γά­τες καὶ φί­λοι καρ­δι­α­κοί. Δὲν θέ­λουν νὰ ξα­να­γυ­ρί­σου­με στὴν ὕ­παι­θρο, δι­ό­τι τό­τε κα­νεὶς δὲν θὰ τοὺς χρει­ά­ζε­ται. Ὁ κα­θέ­νας θὰ πα­ρά­γει καὶ θὰ κα­τα­να­λώ­νει τὸ φα­γη­τὸ του χω­ρὶς νὰ χρει­ά­ζε­ται τὴ βο­ή­θει­α κα­νε­νός. Ἡ ἀ­νερ­γί­α θὰ εἶ­ναι στὸ να­δὶρ (στὸ χα­μη­λό­τε­ρο ση­μεῖ­ο) καὶ ἡ ἀ­ξι­ο­πρέ­πει­α στὸ ζε­νίθ.
 Πά­νω ἀ­πὸ τὸ κε­φά­λι μας θὰ ἔ­χου­με μό­νο τὸν ἥ­λι­ο, τὸν ἄ­νε­μο καὶ τὴ βρο­χή. Ἀ­πὸ αὐ­τὰ τὰ τρί­α μό­νο θὰ ἐ­ξαρ­τᾶ­ται ἡ τρο­φή μας. Μό­νο ἂν δὲν φυ­σή­ξει ἄ­νε­μος καὶ δὲν βρέ­ξει μί­α χρο­νι­ὰ θὰ πει­νά­σου­με.
 Τώ­ρα στὶς πό­λεις ἡ τρο­φὴ μας ἐ­ξαρ­τᾶ­ται ΚΑΙ ἀ­πὸ τὸν ἥ­λι­ο ΚΑΙ ἀ­πὸ τὴν βρο­χὴ ἀλ­λὰ ΚΑΙ ἀ­πὸ τὶς τι­μὲς τοῦ πε­τρε­λαί­ου ΚΑΙ ἀ­πὸ τὰ κέ­φι­α τοῦ ἐρ­γο­δό­τη μας.
 «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑΝ». Αὐ­τὸ τὸ εἶ­πε ὁ Ὄτ­το Στράσ­σερ, ἀλ­λὰ ὑ­πο­θέ­τω ὅ­τι καὶ νὰ μὴν τὸ εἶ­χε πεῖ, ὁ κα­θέ­νας σας τὸ ἔ­χει ἀν­τι­λη­φθεῖ ἤ­δη.
 Φαν­τα­σθεῖ­τε ὅ­τι μὲ τὶς πρό­σφα­τες βρο­χὲς ἄρ­χι­σαν νὰ φυ­τρώ­νουν τὰ σι­τά­ρι­α στὰ χω­ρά­φι­α. Μὲ τὸν ἀ­νοι­ξι­ά­τι­κο ἥ­λι­ο θὰ με­γα­λώ­σουν καὶ θὰ δέ­σουν καρ­πό. Ἡ γῆ μας θὰ βγά­λει τρο­φή. Ἐ­μεῖς ὅ­μως στὶς πό­λεις θὰ πει­νᾶ­με! Γι­α­τί; Δι­ό­τι ἡ τρο­φὴ θὰ που­λη­θεῖ ἔ­ξω γι­ὰ νὰ πλη­ρω­θοῦν οἱ σπό­ροι τῆς Μον­σάν­το, τὰ φυ­το­φάρ­μα­κα τῆς Μπά­γι­ερ καὶ τὸ πε­τρέ­λαι­ο τῶν Ἀ­ρά­βων! Μὲ ἕ­ναν πρό­χει­ρο ὑ­πο­λο­γι­σμὸ ἐ­κτι­μῶ ὅ­τι μό­νο τέσσερα ἑ­κα­τομ­μύ­ρι­α κα­τοί­κων τῆς Ἑλ­λά­δας τρέ­φον­ται ἀ­πὸ τὴν ἀ­γρο­τι­κὴ πα­ρα­γω­γή μας. Οἱ ὑ­πό­λοι­ποι ζοῦν μὲ δα­νει­κὴ τρο­φὴ! Αὐ­τὴ εἶ­ναι ἡ οὐ­σί­α τῆς οἰ­κο­νο­μι­κῆς κρί­σης. Καὶ κα­νεὶς δὲν μᾶς τὰ εἶ­πε αὐ­τὰ ἕ­ως τώ­ρα.


http://sfairika.gr 

Εταιρεία κάνει πόσιμο το θαλασσινό νερό μέσω του ήλιου !!H πρόσβαση σε μια αξιόπιστη, καθαρή πηγή νερού είναι μια καθημερινή πρόκληση για μεγάλο τμήμα του παγκόσμιου πληθυσμού. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, περίπου 1,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο ζουν σε περιοχές όπου το νερό σπανίζει.Ακόμα, όμως και για εκείνους οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε νερό, αυτό είναι συχνά επικίνδυνο, μολυσμένο και ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση: ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι 1.800 εκατομμύρια άνθρωποι πίνουν μολυσμένο νερό με λύματα.Μία εταιρεία θέλει να αλλάξει τις ζωές των ανθρώπων σε όλο τον πλανήτη, δημιουργώντας πόσιμο νερό από τον ήλιο και το θαλασσινό νερό, όπως αναφέρει το CNBC.Το Desolenator, είναι ένα μηχάνημα το οποίο μπορεί να μετατρέψει την ηλιακή ενέργεια σε νερό πόσιμο. Ο CEO του Desolenator είπε σχετικά: «Το 97% του νερού στον πλανήτη είναι θαλασσινό και το σχέδιό μας είναι να αξιοποιήσουμε αυτό το νερό λύνοντας με αυτόν τον τρόπο την παγκόσμια κρίση στο θέμα του νερού».

Οι ηλιακοί αποστακτήρες νερού δεν αποτελούν νέα τεχνολογία αλλά ο τρόπος που το Desolenator δουλεύει, είναι διαφορετικός. Το Desolenator είναι πολύ αποτελεσματικό και μπορεί να παράγει μέχρι και 14 λίτρα νερό την ημέρα.
Επίσης, μπορεί να λειτουργεί χωρίς να χαλάσει για 20 χρόνια και μάλιστα χωρίς να χρειάζεται ανταλλακτικά ή οτιδήποτε άλλο.Πώς λειτουργεί

Το Desolenator χρησιμοποιεί την επιφάνεια του ηλιακού πάνελ για να βράσει νερό. Το νερό βράζει περίπου στους 100 βαθμούς. Έπειτα, οι υδρατμοί περνάνε μέσα από ένα μηχάνημα ανταλλαγής θερμότητας προκειμένου να ζεστάνουν το αλατισμένο νερό. Τέλος, υπάρχουν δύο έξοδοι. Από τη μία βγαίνει καθαρό, πόσιμο νερό και από την άλλη βγαίνει αλάτι.Η εταιρία που έχει φτιάξει το Desolenator έχει ξεκινήσει μία τεράστια προσπάθεια προκειμένου να κυκλοφορήσει το συγκεκριμένο μηχάνημα στην αγορά με σκοπό να έχουν πόσιμο νερό όλοι εκείνοι που όχι μόνο δεν έχουν αλλά και δυσκολεύονται πολύ να το βρουν, όπως συμβαίνει στην Ινδία και την Αφρική.
Το κόστος της εγκατάστασης ενός Desolenator σε ένα σπίτι θα είναι λιγότερο από 774 δολάρια, σύμφωνα με τον William Janssen, ιδρυτή και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Desolenator.

http://www.newmoney.gr

Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2015

Λιβάνι: Κάνει… θαύματα σε 7 μέρες!

Μπορεί το λιβάνι να είναι γνωστό περισσότερο από την εκκλησία και από… τα δώρα των τριών μάγων στο θείο βρέφος, όμως, φαίνεται ότι …διαθέτει ξεχωριστές θεραπευτικές ιδιότητες.Σύμφωνα με το Medical News Today, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Leicester στη Βρετανία, με επικεφαλής της Κάμλα αλ Σαλμάνι, το λιβάνι χρησιμοποιείται εδώ και αιώνες ως αντιφλεγμονώδες και είναι χρήσιμο για τη θεραπεία διάφορων παθήσεων όπως του άσθματος, της γαστροεντερίτιδας και δεματικών νοσημάτων.Παράλληλα, άλλη έρευνα είχε καταδείξει ότι το λιβάνι μπορεί να φανεί χρήσιμο για την ιάση τύπων καρκίνου, όπως του μαστού, του εντέρου και του προστάτη. Κι αυτό χάρη σε μία ένωση που περιέχει (acetyl-11-keto-beta-boswellic acid – AKBA).Οι ερευνητές δοκίμασαν την ένωση σε μια σειρά καρκινικών κυττάρων στις ωοθήκες, τελευταίου σταδίου, μερικά εκ των οποίων ήταν ανθεκτικά στη χημειοθεραπεία.Η ένωση ήταν αποτελεσματική και εξολόθρευσε καρκινικά κύτταρα των ωοθηκών. Παράλληλα, τα ανθεκτικά κύτταρα έγιναν πιο ευαίσθητα με την επίδραση της ΑΚΒΑ.Σύμφωνα με τους ίδιους το λιβάνι μπορεί να βοηθήσει στο να ξεπεραστεί η ανθεκτικότητα στα φάρμακα και να οδηγήσει σε άνοδο του ποσοστού επιβίωσης ασθενών σε τελικό στάδιο του καρκίνου των ωοθηκών.«Αυτή η ανακάλυψη αυξάνει την πιθανότητα για να πραγματοποιηθούν κλινικές δοκιμές στο μέλλον, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε μία ακόμα θεραπεία καρά του καρκίνου των ωοθηκών» ανέφερε μεταξύ άλλων η επικεφαλής της έρευνας.Λιβάνι: Κάνει… θαύματα σε 7 μέρες!Από δοκιμές που πραγματοποίησαν αμερικανοί ερευνητές για την καταπολέμηση της αρθρίτιδας με συμπληρώματα λιβανιού, διαπίστωσαν ότι το πανάρχαιο φυτό διαθέτει πραγματικά θαυματουργές ιδιότητες ενάντια στη χρόνια πάθηση, οι οποίες μάλιστα γίνονται αισθητές σε μόλις επτά ημέρες.Από δοκιμές που πραγματοποίησαν αμερικανοί ερευνητές για την καταπολέμηση της αρθρίτιδας με συμπληρώματα λιβανιού, διαπίστωσαν ότι το πανάρχαιο φυτό διαθέτει πραγματικά θαυματουργές ιδιότητες ενάντια στη χρόνια πάθηση, οι οποίες μάλιστα γίνονται αισθητές σε μόλις επτά ημέρες.Στη μελέτη, που ανήκει στους ειδικούς του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας, συμμετείχαν συνολικά 70 άνδρες και γυναίκες με οστεοαρθρίτιδα στα γόνατα. Σε κάποιους από αυτούς οι επιστήμονες χορήγησαν κάψουλες από απόσταγμα λιβανιού σε δύο διαφορετικές δόσεις, ενώ σε κάποιους άλλους έδωσαν ψευδοφάρμακα.Μετά την πάροδο επτά μόλις ημερών, διαπίστωσαν ότι όσοι λάμβαναν την υψηλότερη δόση εμφάνιζαν ήδη σημαντική βελτίωση. Κατά την ολοκλήρωση της θεραπείας, όπως δημοσιεύεται στο επιστημονικό έντυπο «Arthritis Research & Therapy», οι ασθενείς που έπαιρναν λιβάνι δήλωσαν ότι ο πόνος και η δυσκαμψία είχε μειωθεί κατά 2/3.Οι ειδικοί τονίζουν ότι πρόκειται για ένα φυσικό τρόπο αντιμετώπισης της νόσου χωρίς παρενέργειες, σε αντίθεση με τις συμβατικές θεραπείες, με παυσίπονα και αντιφλεγμονώδη φάρμακα, που χρησιμοποιούνται συνήθως κατά της αρθρίτιδας.Οι πληροφορίες που περιέχονται έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την γνωμάτευση του ιατρού σας ή την επίσκεψη σε άλλον ειδικό της υγείας. Αν αποφασίσετε να ακολουθήσετε κάποια διατροφή ρωτήστε τον προσωπικό ιατρό σας. Επίσης το site λειτουργεί με εθελοντές και ανεβάζουμε άρθρα που βρίσκουμε ενδιαφέρον από άλλες ιστοσελίδες (γι’αυτό υπάρχει και η πήγη στο τέλος του άρθρου). Δεν είμαστε δημοσιογράφοι ή γιατροί ώστε να κάνουμε πιστοποίηση της ορθότητας του άρθου, γι’αυτό εάν έχετε κάποια γνώση επιπλέον πάνω στο συγκεκριμένο άρθρο, τα σχόλια σας είναι πάντα καλοδεχούμενα. Και εμείς μαθαίνουμε όπως και εσείς.

 vita.gr

Κυριακή, 21 Ιουνίου 2015

Η NASA ανακοινώνει πως στερεύει το νερό στον πλανήτη μας…

Παλιότερα είχα διαβάσει ένα άρθρο πως ο επόμενο πόλεμος θα γίνει για το νερό. Τώρα, μία ανακοίνωση της NASA έρχεται να «ταράξει τα νερά» καθώς δικοί της επιστήμονες με την συνδρομή του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια δημοσίευσαν την Τρίτη που μας πέρασε μία έκθεση στην Water Resources Research, σύμφωνα με την οποία πολύ απλά τα αποθέματα νερού του πλανήτη μας τελειώνουν πολύ γρήγορα.Η έκθεση αυτή βασίστηκε στους δορυφόρους Gravity Recovery και Climate Experiment (ή αλλιώς GRACE), οι οποίοι από το 2003 ως και το 2013 «σκανάριζαν» την γη κάνοντας ακριβείς μετρήσεις σχετικά με υπόγεια αποθέματα νερού στον κόσμο.Η μελέτη που βασίστηκε στις ανιχνεύσεις των GRACE έδειξε ότι 13 απο τις 37 μεγαλύτερες λεκάνες απορροής των υπόγειων υδάτων χάνουν τεράστιες ποσότητες νερού πάρα πολύ γρήγορα χωρίς όμως να ξαναγεμίζουν, δηλαδή στερεύουν. Οι κύριες περιοχές που κινδυνεύουν στο κοντινό μέλλον να μείνουν χωρίς νερό είναι η Ινδία, το Πακιστάν και η Β. Αφρική.Σίγουρα, δεν μπορώ να αμφισβητήσω μία επιστημονική μελέτη, την οποία μπορείτε να διαβάσετε εδώ, απλά, μου παιρνούν σκέψεις μήπως τα πράγματα δεν είναι και τόσο τραγικά όσο ακούγονται. Μήπως, δηλαδή, είναι ένας τρόπος για να τρομάξουν τον κόσμο, μήπως είναι μία τεχνική διαδικασία για να ενωθεί η ανθρωπότητα κάτω από έναν σωτήρα (μία Παγκόσμια Κυβέρνηση) που θα φέρει νερό…Επίσης, καθώς οι περιοχές που αναφέρονται είναι σχετικά φτωχικές και πυκνοκατοικημένες περιοχές, μήπως προσχεδιάζεταιένα νέο κύμα μεταναστών, όταν τα αποθέματα αρχίσουν να εξαντλούνται και πραγματικά, ή όταν η είδη φτάσει και σε αυτούς. Δεν λέω ότι έτσι θα γίνει, απλά το θέτω υπόψιν.

Σάββατο, 20 Ιουνίου 2015

Κοτέτσι για παραγωγή πολλών αυγών: Δείτε πως εξασφάλισε το εισόδημα του! δύσκολες εποχές.....

Δείτε ένα έξυπνο κοτέτσι με φωλιές για να γεννάνε οι κότες. Δείτε με πόση ευκολία παίρνει τα αυγά καθημερινά σε μεγάλους αριθμούς. Το κοτέτσι έχει πρόσβαση σε εξωτερικό χωρο με φρέσκο χορτάρι. Έτσι λοιπόν παράγει ποιοτικά αυγά ελευθέρας βοσκής και έχει εξασφαλίσει ένα σημαντικό εξτρα εισόδημα διαθέτοντας σε γειτόνους και άλλους ανθρώπους προς κατανάλωση.

Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2015

Ανακύκλωση παλέτας (photos)


palets-2Ως γνωστόν μας αρέσουν οι παλέτες και δεν μπορούσαμε απλά να μοιραστούμε αυτές τις υπέροχες παλετοκατασκευές μαζί σας…
Περισσότερα για το τι μπορείς να φτιάξεις με παλέτες εδώ
isla-cocina-1
cocina-exterior-3
estanteria-4
barra-bar1

balda-colgante-3
balda-colgante-2
balda-colgante-4Φτιάξτε την κάβα σας με παλέτες…
botellero_pallets2
botellero_pallets1
botellero-4
perchero-con-palets
Pallet1
Un-perchero-reciclado-muy-original
Perchero de paletsΦτιάξτε καθιστικό για τον κήπο σας…
palets2
palets
pallet-reciclado-cocina-estantes-especiero-lavadero-moderno-1686-MLA4763169491_082013-F

Κυριακή, 14 Ιουνίου 2015

Δείτε πώς θα ξεφορτωθείτε με φυσικό τρόπο τις κατσαρίδες! (Βίντεο)

Κάθε καλοκαίρι, οι κατσαρίδες αποτελούν το μεγαλύτερο μπελά για κάθε σπίτι. Ακόμα και αν ξέρουμε από πού εμφανίζονται είναι δύσκολο να τις “ξεφορτωθούμε” μια και καλή.Πέρα από τα σπρέι κατσαριδοκτόνων που χρησιμοποιούμε, υπάρχει και ένας άλλος, πολύ πιο αποτελεσματικός τρόπος, για να σκοτώσει κανείς κάθε κατσαρίδα στο σπίτι του.
Η διαδικασία είναι η εξής:
Σε ένα μπολ, ανακατέψτε μια κουταλιά της σούπας αλεύρι με ίση ποσότητα βορικού οξέος. Προσθέστε πολύ λίγο νερό και ξεκινήστε να το αναδεύετε μέχρι να δημιουργηθεί μια πάστα με την υφή της πολύ μαλακής πλαστελίνης. Κάντε με το χέρι σας μικρά μπαλάκια από αυτό το μείγμα και αφήστε τα στα σημεία που έχετε προσέξει ότι κυκλοφορούν οι κατσαρίδες, ή στα σημεία που έχουν συνήθως μεγαλύτερη υγρασία. Αφήστε τα εκεί για 2-3 μέρες και θα δείτε μοναδικά αποτελέσματα, όπως φαίνεται και στο ακόλουθο βίντεο.Το βορικό οξύ είναι ήπιο οξύ που συχνά χρησιμοποιείται ως αντισηπτικό, εντομοκτόνο και επιβραδυντικό της φωτιάς. Οι εφαρμογές που βρίσκει το βορικό οξύ στην ιατρική ποικίλουν, Περιέχεται σε οφθαλμικά κολλύρια, σε κρέμες και αλοιφές κατά της ακμής, ως τοπικό αντιμυκητιασικό γυναικολογικής και δερματικής χρήσεως κατά των λοιμώξεων από Candida (καντιντίαση), στην μυκητιασική δερματική πάθηση γνωστή ως “πόδι του αθλητή”, όπου υπό μορφή σκόνης που μπαίνει μέσα στην κάλτσα του αθλητή, ως ωτικό διάλυμα κατά της εξωτερικής ωτίτιδας και ως βαζελινούχος αλοιφή χρησιμοποιείται εδώ και πολλά χρόνια μετεγχειρητικά μέσα στις ρινικές κοιλότητες ασθενών με ξηρές μετεγχειρητικές κρούστες.

Αλάτι Ιμαλαΐων και Ελληνικό θαλασσινό αλάτι. Μύθοι και αλήθειες.

Πολύτιμο μπαχαρικό στη ζωή μας είναι το αλάτι. Ανοίγει την όρεξη και χαρίζει γεύση στις μαγειρικές δημιουργίες μας. Η ιστορία του αλατιού χάνεται στα βάθη των αιώνων. Στην αρχαία Ελλάδα το χρησιμοποιούσαν στις θυσίες και στις προσφορές προς τους θεούς. Στην ρωμαϊκή αυτοκρατορία χρησιμοποιούνταν ως νόμισμα στις συναλλαγές. Ο Ιπποκράτης πρώτος αναγνώρισε την θεραπευτική αξία του αλατιού και το χρησιμοποίησε στην αντιμετώπιση νοσημάτων. Το αλάτι το εξάγουμε από την θάλασσα ή από την γη σαν ορυκτό. Μετά από διάφορες διαδικασίες καθαρισμού καταλήγει στο τραπέζι μας, για να νοστιμίσει όχι μόνο τα φαγητά αλλά και τη ζωή μας.
Αλάτι Ιμαλαΐων και Ελληνικό θαλασσινό αλάτι. Μύθοι και αλήθειες.
Αλάτι Ιμαλαΐων
Αλάτι ΙμαλαίωνΈχει εξαιρετικό ροζ χρώμα, έντονη γεύση και αξεπέραστη νοστιμιά. Το αλάτι Ιμαλαΐων είναι πολύ ευεργετικό για την υγεία και μπορεί να χρησιμοποηθεί ως επιτραπέζιο αλάτι στη μαγειρική μας. Πρόκειται για αλάτι που έχει κρυσταλοποηθεί μέσα στην γη στη διάρκεια εκατομμυρίων ετών. Έχει υποστεί τεράστια πίεση δημιουργώντας μια ανώτερη μορφή κρυσταλλικής δομής. Με την υψηλή του περιεκτικότητα σε 84 ιχνοστοιχεία χαμηλώνει την αρτηριακή πίεση, βελτιώνει το κυκλοφορικό και αποτοξινώνει τον οργανισμό. Έχει ξεχωριστή υφή και το βρίσκουμε είτε ψιλόκοκκο είτε χοντρό για μύλο.
Ανεπεξέργαστο θαλασσινό αλάτι
Ανεπεξέργαστο θαλασσινό αλάτιΤο φυσικό μη ραφιναρισμένο αλάτι από τις αλυκές των Κυθήρων ή της Καλλονής στη Μυτιλήνη ή του Μεσολογγίου είναι ο χρυσός  θησαυρός της ελληνικής θάλασσας. Δεν αποτελεί πια είδος πολυτελείας που κάποτε μόνο οι διακεκριμένοι σεφ γνώριζαν και χρησιμοποιούσαν. Πλέον μπορεί να το βρεί ο καθένας σε καταστήματα βιολογικών προϊόντων και έτσι μπαίνει στο σπίτι της νοικοκυράς και στην διατροφή μας. Είναι πιο ακριβό αλλά λόγω της έντονης γεύσης του αρκεί ένα κουταλάκι του γλυκού για το φαγητό μια τετραμελούς οικογένειας. Το βρίσκουμε σε χοντρές νιφάδες και το αλέθουμε με έναν μύλο.

Μύθοι και αλήθειες
Ποιοί όμως είναι οι μύθοι και οι αλήθειες για το αλάτι;

Και το αλάτι Ιμαλαΐων και το ανεπεξέργαστο θαλασσινό αλάτι είναι ποιοτικά καλά και ωφελούν την υγεία, όταν καταναλώνονται με μέτρο.
Το συνηθισμένο επιτραπέζιο αλάτι, που βρίσκεται στα ράφια όλων των σούπερ μάρκετ, έχει τόσο πολύ υποβληθεί σε επεξεργασία με πρόσθετες ουσίες και χημικά που δεν είναι τόσο πλούσιο σε φυσικά συστατικά.
Το επεξεργασμένο όμως αλάτι περιέχει ιώδιο, που είναι κι αυτό ως συστατικό απαραίτητο, ιδίως στις έγγυες. Το ιώδιο είναι ένα χημικό στοιχείο που απαιτείται για τη σωστή λειτουργία του θυρεοειδούς αδένα.
Η λύση είναι να χρησιμοποιούμε εναλλάξ στις συνταγές μας τους δύο τύπους αλατιών (φυσικό και επεξεργασμένο) ή να τα χρησιμοποιούμε συνδυαστικά. Ρίχνουμε ιωδιούχο αλάτι στη σαλάτα και μαγειρεύουμε το φαγητό με φυσικό αλάτι.Σύγχρονες μελέτες απενοχοποιούν το αλάτι ως κύριο και μοναδικό υπεύθυνο της υπέρτασης.Το αλάτι δεν έχει θερμίδες και άρα δεν παχαίνει. Προκαλεί όμως κατακράτηση, φουσκώνουμε και τελικά δείχνουμε βαρύτεροι.Το περισσότερο αλάτι είναι κρυμμένο στα συσκευασμένα τρόφιμα του εμπορίου. Παστά, τυριά κι αλλαντικά, ψωμί κι άλλα αρτοσκευάσματα, κονσέρβες, σάλτσες αποτελούν κρυφές πηγές αλατιού. Είναι λάθος επομένως να νομίζουμε ότι αν μειώσουμε το αλάτι στο φαγητό μας, θα προσλαμβάνουμε λιγότερο ή καθόλου αλάτι. Η λύση είναι να διαβάζουμε προσεκτικά την ετικέτα πριν αγοράσουμε ένα προϊόν.
Το αλάτι και η ζάχαρη μοιάζουν μα δεν ταιριάζουν. Κι όμως πιο εύκολα μειώνει κανείς το αλάτι παρά τη ζάχαρη, όπως προέκυψε από σχετικές έρευνες.2.300mg νατρίου ανά ημέρα είναι το ανώτερο επιτρεπόμενο όριο κατανάλωσης που συνιστούν οι ειδικοί, για να μην υπάρχουν παθολογικές επιπτώσεις στον οργανισμό. Ο μέσος πολίτης όμως λαμβάνει ημερησίως 10 γραμμάρια.
Οι αθλητές κι όσοι κάνουν πολύωρη χειρωνακτική εργασία χρειάζονται περισσότερο αλάτι για να αναπληρώσουν το νάτριο που χάνουν με την εφίδρωση.Τα μωρά μέχρι ενός έτους δεν πρέπει να τρώνε αλάτι. Το φαγητό του μωρού ο παιδίατρος θα σας συστήσει να μην το αλατίσετε. Η αλήθεια όμως είναι ότι το μωρό προσλαμβάνει νάτριο, δηλαδή αλάτι, μέσω του γάλατος από τη στιγμή που γεννιέται.Λαχανικά, κρέας και θαλασσινά είναι τροφές που περιέχουν αλάτι από μόνες τους. Αυτά τα τρόφιμα μπορούμε να μην τα αλατίσουμε κατά την παρασκευή τους. Χρησιμοποιώντας εναλλακτικά λίγο λεμόνι, μυρωδικά ή ξύδι βοηθάμε να ενισχυθεί η γεύση.Το αλάτι δεν είναι ο απόλυτος εχθρός. Είναι απαραίτητο στη διατροφή μας σε ισορροπημένη όμως ποσότητα.

Διαβάστε ακόμη: Πόσο θεραπευτική είναι αλήθεια η χρήση αλόης;

Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2015

« Δράστε τώρα – Σώστε το μέλλον των τροφίμων μας»

Με αυτή τη διεθνή έκκληση, η Οργάνωση No Patents on Seeds ζητά από τις Ευρωπαϊκές Κυβερνήσεις, να σταματήσουν τις πατέντες για τα ζώα και τα φυτά και προειδοποιεί ότι οι Πολυεθνικές Εταιρείες όπως η Monsanto, παίρνουν ολοένα και περισσότερο τον έλεγχο των πόρων που χρειάζονται για την παραγωγή των τροφίμων.Η αφορμή δόθηκε, όταν έγινε γνωστό ότι το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, πρόκειται να χορηγήσει στη Monsanto και στις εταιρείες του ομίλου της, 30 πατέντες για φυτά που προέρχονται από συμβατική αναπαραγωγή. Επίσης, η ελβετική εταιρεία Syngenta, πρόκειται και αυτή, να πάρει σύντομα, περίπου 12 πατέντες.Να σημειωθεί ότι πολλές από τις πατέντες αυτές, αφορούν διάφορα λαχανικά όπως μαρούλια, καρότα, ντομάτες, πιπεριές κλπ. Υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ότι η Syngenta πρόκειται να εξαγοραστεί από την αμερικανική εταιρεία Monsanto, που σε αυτή την περίπτωση, θα φτάσει να ελέγχει σε ένα πρωτοφανή βαθμό, τους πόρους που απαιτούνται για την παραγωγή τροφίμων, σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο.
Σελίδα υπογραφών για Οργανώσεις: no-patents-on-seeds.org
Σελίδα υπογραφών για μεμονωμένα άτομα: no-patents-on-seeds.org

Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2015

Παγκόσμιο σοκ για την 29χρονη που κατασπαράχθηκε από λιοντάρι


Με τρόπο τραγικό έχασε τη ζωή της η 29χρονη Αμερικανίδα Katherine Chapell, όταν κατά τη διάρκεια διακοπών αναψυχής στο Γιοχάνεσμπουργκ, ένα λιοντάρι πλησίασε το αυτοκίνητο που επέβαινε και με το οποίο έκανε βόλτα σε πάρκο της πόλης, και της επιτέθηκε μέσα από τα ανοιχτά παράθυρα. Τα μοιραία δευτερόλεπτα πριν το λιοντάρι κατασπαράξει την 29χρονη Katherine Chapell, μέσα στο αυτοκίνητο της, σε πάρκο του Γιοχάνεσμπουργκ, κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός ενός άνδρα. O Ben Govender, όπως είναι τ'όνομά του, θέλησε να απαθανατίσει τη στιγμή που δύο λιοντάρια πλησίασαν ένα αυτοκίνητο (της Chapell). Δεν μπορούσε να φανταστεί όμως, τι θα ακολουθούσε. Η λέαινα επιτέθηκε από το ανοιχτό παράθυρο στην Chapell και την δάγκωσε θανάσιμα στον ώμο της. Αυτό που είδε ο Ben, θα τον στοιχειώνει σε όλη του τη ζωή. 

«Ήμουν τρομοκρατημένος! Μετά την πρώτη επίθεση, η λέαινα υποχώρησε από το αυτοκίνητο και από το στόμα της έτρεχε το αίμα, μέχρι τα πόδια της! Όλοι πιστέψαμε ότι δεν της άρεσε η ανθρώπινη σάρκα που δάγκωσε, αλλά η λέαινα, όπως κάποιος που δεν έμεινε ικανοποιημένος από τον εαυτό του σε έναν αγώνα, επέστρεψε και επιτέθηκε ξανά! Οι δύο φύλακες του πάρκου έτρεξαν προς το μέρος μας και τα λιοντάρια απομακρύνθηκαν. Είδα τη λέαινα να κρατά στο στόμα της, τον ώμο της άτυχης κοπέλας! Ήταν πολύ αργά για να τη σώσουμε!», είπε ο Ben.

«Αποφασίσαμε να δείξουμε στους φίλους μας, λιοντάρια στο φυσικό τους χώρο! Ξαφνικά σταμάτησε το αμάξι με την κοπέλα,  μπροστά μας. Και ο οδηγός κατέβασε το παράθυρό του. Το ίδιο έκανε και η συνοδηγός. Το αρσενικό λιοντάρι δεν φάνηκε να ενδιαφέρεται για την παρουσία του αμαξιού και η λέαινα δεν φάνηκε να ενοχλείται. Σηκώθηκε πολύ νωχελικά και τέντωσε το σώμα της. Τότε, χωρίς καμία προειδοποίηση στάθηκε μπροστά στο παράθυρο. Εκείνη τη στιγμή, η επιβάτις ήταν πρόσωπο με πρόσωπο με ένα από τα πιο άγρια και θαυμάσια ζώα. Ξαφνικά η λέαινα, έκανε βουτιά στο κάθισμα του συνεπιβάτη. Ο οδηγός δεν είχε περιθώρια να προλάβει να κλείσει το παράθυρο. Το λιοντάρι ήταν τόσο δυνατό, τόσο γρήγορο, που όλα έγιναν μέσα σε δύο λεπτά!».

Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα στο protothema, ο 66χρονος ξεναγός, Pierre Potgieter, που οδηγούσε το αμάξι, δήλωσε ότι προσπάθησε να σώσει την κοπέλα και περιέγραψε το περιστατικό ως την «χειρότερη στιγμή της ζωής του!». Ο Potgieter, ο οποίος υπέστη καρδιακή προσβολή και τραυματίστηκε στα χέρια πάνω στην πάλη του με την λέαινα, κατηγόρησε τους φύλακες του πάρκου για δειλία και τις πρώτες βοήθειες για ολιγωρία. Αλλά ο Ben, ο αυτόπτης μάρτυρας του τραγικού γεγονότος, πιστεύει ότι ήταν ήδη πολύ αργά για την 29χρονη: «Το πρόσωπο της δεν υπήρχε και η δεξία πλευρά του θώρακα είχε χαθεί. Τίποτα δεν θα μπορούσε να τη σώσει».


Πηγή:www.reporter.gr

Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2015

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος


Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου και αποτελεί την κύρια εκδήλωση του ΟΗΕ από το 1972 για την ενημέρωση του παγκόσμιου κοινού σχετικά με περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα.Το θέμα του φετινού εορτασμού (2015) είναι « Αειφόρος κατανάλωση και παραγωγή» και το επίσημο σύνθημα «Επτά δισεκατομμύρια όνειρα. Ένας πλανήτης. Κατανάλωσε με προσοχή».Ως αειφόρος παραγωγή και κατανάλωση νοείται η χρήση αγαθών και υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στην κάλυψη των φυσικών αναγκών και συμβάλλουν σε καλύτερη ποιότητα ζωής, ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνεται η μείωση της χρήσης των φυσικών πόρων, των τοξικών υλικών και της παραγωγής αποβλήτων και ρύπων, έτσι ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η δυνατότητα ικανοποίησης των αναγκών των μελλοντικών γενεών.ΠΗΓΗ: http://www.sansimera.gr/worldays/38#ixzz3cBBiH600

Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2015

Οι 7 φυσικοί τρόποι να καθαρίσετε τις αρτηρίες σας

Είναι γεγονός ότι όλοι θέλουμε να ζήσουμε πολλά χρόνια.
Γνωρίζατε όμως ότι έχει αποδειχτεί επιστημονικά πως η κατανάλωση των παρακάτω απλών τροφών μπορεί να εμποδίσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να αντιστρέψει τη νούμερο 1 αιτία θανάτου στον σύγχρονο κόσμο;Στατιστικώς, η αθηροσκλήρωση (η προοδευτική απόφραξη των αρτηριών) αποτελεί τον νούμερο 1 δολοφόνο στον πλανήτη. Πρόκειται για μια σύνθετη διαδικασία η οποία περιλαμβάνει αυτοανοσία, λοίμωξη, διατροφικές ασυμβατότητες και πολλούς άλλους γνωστούς και άγνωστους παράγοντες. Παρά τις γνωματεύσεις της ιατρικής, μπορεί να προληφθεί και σε ορισμένες περιπτώσεις είναι αναστρέψιμη.Παρακάτω ακολουθεί η έρευνα που δημοσιεύτηκε κατόπιν ομότιμης αξιολόγησης και που αποδεικνύει αυτό το γεγονός:

• Βιταμίνες του συμπλέγματος Β: πράγματι, κάτι τόσο απλό όσο η προσθήκη μιας πηγής βιταμινών του συμπλέγματος Β μπορεί να εμποδίσει την καρδιαγγειακή νόσο να διακόψει πρόωρα τη ζωή σας. Μια τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή μελέτη που δημοσιεύτηκε το 2005 στο περιοδικό «Atherosclerosis» αποκάλυψε ότι η χρήση 2,5 mg φολικού οξέος, 25 mg βιταμίνης Β6 και 0,5 mg βιταμίνης Β12 για 1 χρόνο, οδήγησε σε σημαντική μείωση του πάχους των αρτηριών. Ακόμη και η νιασίνη ή το φολικό οξύ από μόνα τους δείχνουν να έχουν το ίδιο αποτέλεσμα στους ασθενείς.Σημείωση: πάντα να επιλέγετε φυσικές πηγές βιταμινών της ομάδας Β, συμπεριλαμβανομένων των προβιοτικών συμπληρωμάτων (τα οποία περιέχουν όλη την απαραίτητη ποσότητα) ή ολοκληρωμένες τροφές κι όχι τις συνθετικές ή ημισυνθετικές βιταμίνες που, δυστυχώς, κυριαρχούν σήμερα στην αγορά.

• Σκόρδο: το σκόρδο μπορεί κυριολεκτικά να σώσει τη ζωή σας. Ανάμεσα στα πολλά οφέλη που προσφέρει στην υγεία, έχει βρεθεί ότι μειώνει τη συσσώρευση πλάκας στις αρτηρίες.

• Ρόδι: πρόκειται για ένα εξαιρετικά θεραπευτικό φρούτο που μπορεί να μειώσει τη συσσώρευση πλάκας στις αρτηρίες. Έχει αποδειχτεί ότι παρέχει δεκάδες οφέλη για την υγεία, ενώ μπορεί ακόμα να αποκαταστήσει και τη λειτουργία των ωοθηκών!

• Ξινολάχανο – κιμτσί: μια Κορεάτικη συνταγή η οποία περιλαμβάνει λάχανο που έχει υποστεί ζύμωση, καυτερή πιπεριά και διάφορα άλλα συστατικά, συμπεριλαμβανομένων και ψαριών που έχουν υποστεί ζύμωση, φαίνεται ότι καθυστερεί την αθηροσκληρωτική διαδικασία στο ζωικό μοντέλο. Επιπροσθέτως, τα στελέχη των ωφέλιμων βακτηρίων στο κιμτσί είναι ικανά να μειώσουν τις τοξικές χημικές ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν επιπλέον σωματικές βλάβες.

• L-Αργινίνη: αυτό το αμινοξύ μπορεί να εμποδίσει την πάχυνση των αρτηριών ως και 24% στο ζωικό μοντέλο! Υπάρχει μια εκτενής ανάλυση της βιβλιογραφίας σχετικά με τα συμπληρώματα αργινίνης και βρέθηκε ότι υπάρχουν πάνω από 30 μελέτες που το αποδεικνύουν με 150 επιπλέον γνωστά οφέλη για την υγεία. Επίσης, βοηθά στη αντιμετώπιση της δυσλειτουργίας του ενδοθηλίου που σχετίζεται με την καρδιαγγειακή νόσο με όχι λιγότερο από 20 μελέτες να αποδεικνύουν αυτό το γεγονός.

• Κουρκούμη (κουρκουμίνη): υπάρχουν πάνω από 30 μελέτες που αποδεικνύουν ότι η κύρια πολυφαινόλη του ινδικού μπαχαρικού αποτελεί ένα εξαιρετικό καρδιοπροστατευτικό. Σε μια μελέτη διαπιστώθηκε ότι η κουρκουμίνη εμπόδισε τις βλάβες στις αρτηρίες που συνδέονται με την απόφραξη (σχηματισμός νέου έσω χιτώνα).

• Σπόροι σησαμιού: αν και είναι ίσως μια από τις πιο υποτιμημένες σούπερ τροφές στον πλανήτη, έχει αποδειχτεί ότι είναι τόσο αποτελεσματική όσο το παυσίπονο Tylenol για τους πόνους της αρθρίτιδας. Αποτελεί επίσης μια εξαιρετική καρδιοπροστατευτική ουσία, ιδανική για την αποτροπή της εξέλιξης της αθηροσκλήρωσης. Σε μια μελέτη που έγινε σε ζώα διαπιστώθηκε ότι ήταν ικανή να αποτρέψει τον σχηματισμό αθηροσκληρωτικών βλαβών.
Τα παραπάνω αποτελούν ένα μικρό δείγμα φυσικών παρεμβάσεων βασισμένων σε αποδείξεις για την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων και / ή την υποχώρηση της νόσου. Είναι διαθέσιμο ένα πολύ μεγαλύτερο σύνολο μελετών για πάνω από 200 φυσικές ουσίες ικανές να μειώσουν τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής αλλά και τις καταστάσεις που σχετίζονται με τις καρδιαγγειακές παθήσεις.Να θυμάστε, οι καρδιαγγειακές παθήσεις δεν είναι μια φυσική διαδικασία που πρέπει να αποδεχτούμε ως αναπόφευκτες με βάση το οικογενειακό ιστορικό ενός ξεπερασμένου μοντέλου που βασίζεται στα γονίδια όσον αφορά τις ανθρώπινες ασθένειες. Οι καθημερινές μας αποφάσεις, ιδίως όσον αφορά τη διατροφή μας, είναι το πιο σημαντικό απ’ όλα.
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το φαγητό ως φάρμακο απορρίπτοντας την αντίληψη των φαρμακευτικών βιομηχανιών ότι χρειαζόμαστε τις στατίνες για να αποφύγουμε το «αναπόφευκτο». Πάρτε στα χέρια σας τον έλεγχο της υγείας σας μέσω της διατροφής και συνειδητοποιήστε ότι η τροφή είναι το μόνο φάρμακο που θρέφει και θεραπεύει το σώμα μας με έναν τρόπο που μας χαρίζει διαρκή υγεία.

Σκωληκοειδίτιδα: Ποια είναι τα πρώιμα συμπτώματα

Η σκωληκοειδίτιδα συνήθως ξεκινά με έναν “αόριστο” πόνο στη μέση της κοιλιάς, συχνά κοντά στον ομφαλό.Ο πόνος “κινείται” αργά και σταδιακά προς τα δεξιά και προς το κάτω μέρος της κοιλιάς (δεξιά του ισχίου) κατά τις επόμενες 24 ώρες.Συνήθως το κοιλιακό άλγος μπορεί να συνοδεύεται με ναυτία, έμετο, ανορεξία, και πυρετό. Λιγότεροι από τους μισούς ανθρώπους που αναπτύσσουν σκωληκοειδίτιδα έχουν όλα τα παραπάνω συμπτώματα, ενώ οι υπόλοιποι εκδηλώνουν έναν συνδυασμό αυτών των συμπτωμάτων.Τα συμπτώματα της σκωληκοειδίτιδας μπορεί να πάρουν από 4 έως και 48 ώρες για να αναπτυχθούν πλήρως. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου, ο ασθενής θα έχει κατά σειρά απώλεια της όρεξης, έμετο και κοιλιακό άλγος. Μπορεί επίσης να έχει δυσκοιλιότητα ή διάρροια, ή μπορεί να καταγραφεί κάποια αλλαγή στις συνήθεις κινήσεις του εντέρου (πόσο συχνά πάει στην τουαλέτα κλπ).Τα πρώιμα συμπτώματα είναι συχνά δύσκολο να διαχωριστούν από άλλες ασθένειες, συμπεριλαμβανομένης της γαστρεντερίτιδας (φλεγμονή του στομάχου και των εντέρων). Πολλοί άνθρωποι που εισήχθησαν στο νοσοκομείο με υποψία σκωληκοειδίτιδας, αποχώρησαν με διάγνωση της γαστρεντερίτιδας. Αρχικά, η σκωληκοειδίτιδα έχει πολλά κοινά γνωρίσματα με την γαστρεντερίτιδα.Τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι συχνά έχουν λιγότερα συμπτώματα, ή δεν μπορούν να περιγράψουν επαρκώς τα συμπτώματά τους, γεγονός που καθιστά τη διάγνωση τους λιγότερο προφανή και τις επιπλοκές πιο συχνές.

Τρίτη, 2 Ιουνίου 2015

8 τρόποι για να διαπιστώσετε αν το μέλι σας είναι φυσικό.

Από τη στιγμή που υπάρχει η δυνατότητα να αγοράσετε μέλι σχεδόν από παντού, οι πωλητές χρησιμοποιούν διάφορους τρόπους προκειμένου να πωλούν είδη μελιού που δεν είναι 100% φυσικά. Σε αυτό το άρθρο λοιπόν, θα μάθετε πώς να ξεχωρίζετε αν το μέλι που αγοράσατε είναι φυσικό ή όχι.
1. Το πρώτο βήμα που θα σας βοηθήσει είναι να διαβάσετε τη σύστασή του στο πίσω μέρος του βάζου. Ο κατασκευαστής πρέπει να καθορίζει τα συστατικά καθώς και το ποσοστό που περιέχονται στο μέλι.
2. Το φυσικό μέλι δεν έχει κολλώδη υφή. Βάλτε λίγο ανάμεσα στα δάχτυλά σας και τρίψτε τα ελαφρά. Το φυσικό μέλι θα απορροφηθεί από το δέρμα σας. Αν δείτε ότι γίνεται κολλώδες, σημαίνει ότι περιέχει ζάχαρη ή τεχνητά γλυκαντικά.
3. Βάλτε λίγα κουταλάκια του γλυκού μέλι σε μια κατσαρόλα και στη συνέχεια θερμάνετέ τη σε υψηλή θερμοκρασία. Το φυσικό μέλι θα καραμελώσει, ενώ το νοθευμένο θα γίνει αφρώδες και θα βγάλει φυσαλίδες.
4. Ρίξτε μερικές σταγόνες μέλι σε ένα χαρτί για να διαπιστώσετε την καθαρότητα των συστατικών. Ύστερα από λίγο, αν απορροφηθεί από το χαρτί, τότε πρόκειται για φυσικό προϊόν. Το μέλι που έχει πολύ νερό θα λιώσει το χαρτί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.
5. Ρίξτε λίγο μέλι κοντά σε μια φωλιά μυρμηγκιών. Αν τα μυρμήγκια έλκονται από το μέλι, τότε είναι φυσικό.
6. Βάλτε λίγο μέλι μέσα σε νερό. Αν σκληρύνει και πέσει στον πυθμένα του ποτηριού, σημαίνει ότι είναι φυσικό. Σε αντίθετη περίπτωση, θα διαλυθεί στο νερό.
7. Το φυσικό μέλι αφήνει μια αίσθηση καψίματος στο στόμα και τη γλώσσα σε αντίθεση με το νοθευμένο που δεν έχει παρόμοια αποτελέσματα.
8. Το φυσικό μέλι γίνεται βαρύτερο όταν το απλώσετε πάνω σε μια φέτα ψωμιού, ενώ το νοθευμένο απλώς θα μουσκέψει την επιφάνειά της.

οι 10 ασθένειες που θεωρήθηκαν μάστιγα για το ανθρώπινο είδος

Μέχρι να κάνει την εμφάνισή του το ΑΙDS, η ανθρωπότητα ένιωθε ασφαλής ότι η πρόοδος της ιατρικής επιστήμης κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα είχε καταφέρει να «αφανίσει» από προσώπου Γης σχεδόν όλες τις ασθένειες που μπορούσαν να προκαλέσουν μαζική θνησιμότητα.Αυτές είναι οι 10 ασθένειες που θεωρήθηκαν μάστιγα για το ανθρώπινο είδος, και πλέον είτε δεν υπάρχουν, είτε συνεχίζουν να σκοτώνουν ανθρώπους σε τρομακτική κλίμακα:
 10. Φυματίωση
Η φυματίωση, η οποία είναι μεταδοτική ασθένεια που πλήττει κυρίως τους πνεύμονες, σκότωσε περισσότερους από 100 εκατομμύρια ανθρώπους στον 20ο αιώνα και, παρά τις πρόσφατες ιατρικές εξελίξεις, εξακολουθεί να σκοτώνει περίπου 1,5 εκατομμύριο κάθε χρόνο.
9. Ελονοσία
Περίπου 300 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο πλήττονται κάθε χρόνο από την ελονοσία, η οποία πρωτοεμφανίστηκε στη Δυτική Αφρική περίπου 5.000 χρόνια και μεταδίδεται κυρίως μέσω των κουνουπιών, με το ποσοστό της θνησιμότητας να κυμαίνεται μεταξύ 1 και 1,5 εκατ.
8. Χολέρα
Επιδημίες χολέρας έχουν σημειωθεί αρκετές φορές μέσα στους αιώνες, κυρίως σε χώρες του Τρίτου Κόσμου, σκοτώνοντας σε μικρό χρονικό διάστημα εκατομμύρια ασθενών. Η χολέρα είναι μολυσματική ασθένεια που πλήττει το γαστρεντερικό σύστημα του σώματος, προκαλώντας στον οργανισμό σοβαρή αφυδάτωση.
7. Ευλογιά
Αν και το εμβόλιο για την καταπολέμησή της αναπτύχθηκε το 1796 και περίπου 500 εκατομμύρια άνθρωποι εμβολιάστηκαν, η ευλογιά δεν εξαλείφθηκε πριν το 1980.
6. Διάρροια
Παρά το γεγονός ότι φαίνεται να είναι μια κοινή ασθένεια, στην Παιδιατρική ο αριθμός των νεκρών από διάρροια υπερβαίνει αυτούς από φυματίωση, AIDS ή ελονοσία. Στις φτωχές, μάλιστα, χώρες του Τρίτου Κόσμου, οι διαρροϊκές ασθένειες αποτελούν τη Νο1 αιτία θανάτου των παιδιών.
5. Βουβωνική πανώλη
Γνωστή και ως «μαύρος θάνατος», η βουβωνική πανώλη είναι μια ασθένεια που μεταφέρεται στον άνθρωπο από τα τρωκτικά. Εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην Ασία στις αρχές του 14ου αιώνα, σκοτώνοντας πάνω από το 60% του ευρωπαϊκού πληθυσμού κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα.
4. Ισπανική γρίπη
Θανατηφόρα γρίπη που προκαλείται από στέλεχος του ιού H1N1, η ισπανική γρίπη αφάνισε 100 εκατομμύρια ανθρώπους το 1918 και το 1919, μέσα σε μόλις 18 μήνες.
3. Καρκίνος
Αν και σε σε αρχικό στάδιο πολλά είδη καρκίνου θεωρούνται πλέον ιάσιμα, η ασθένεια συνεχίζει να είναι υπεύθυνη για το θάνατο περισσότερων από 7 εκατομμυρίων ατόμων ετησίως, κυρίως στις ανεπτυγμένες χώρες.
2. AIDS
Το AIDS είναι μία από τις πλέον θανατηφόρες ασθένειες στον σύγχρονο κόσμο. Αποτελεί ένα από τα πλέον επικίνδυνα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, με τα θύματά του να υπολογίζονται στα 8.500 άτομα την ημέρα.
1. Καρδιακές παθήσεις
Θα μπορούσε να αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι καρδιακές παθήσεις λαμβάνουν τη θέση Νο1 στη λίστα, αν δεν γνωρίζαμε ότι αυτός ο «σιωπηλός δολοφόνος» σκοτώνει ανεξέλεγκτα, και μάλιστα άτομα που ποτέ δεν γνώριζαν ότι έπασχαν από την καρδιά τους.

Πηγή: http://e-didaskalia.blogspot.com/
- See more at: http://kastamonitis.blogspot.gr/2015/05/10_31.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+blogspot/FUDFb+(%CE%91%CE%9DO%CE%A0AI%CE%91+%CE%91%CE%A4%CE%A1%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A3)#sthash.zYDurDvE.dpuf